Ochrana údajú

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Děláme všechno proto, aby jste se u nás cítili bezpečně a prohlašujeme, že jsme přijali všechny vhodné technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou na našich serverech šifrované.

 

Provozovatel

 

Provozovatel osobních údajů podle nařízení GDPR a zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je IT-Monitoring, IČ: 88561739, se sídlem na ul. Fryčajova 343/162, 614 00 Brno (dále jen: „provozovatel“).

 

Kontaktní údaje provozovatele jsou:
adresa: Fryčajova 343/162, 614 00 Brno
email: info@it-monitoring.cz

 

JAKÉ TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SBÍRAME A PROČ JE POTŘEBUJEME

 

ŽÁDOSTI,
CENOVÉ nabídky A DOtazy Z WEBOVÝCH FORMULÁřů

 

Jméno a příjmení
Telefonní číslo
E-mail

 

PřENOS ÚDAJů DO TřETÍCH zemí

 

Provozovatel nemá v úmyslu odevzdávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

ZABEZPEČENí OSOBNíCH ÚDAJů

 

Aby byli vaše osobní údaje u nás chráněny, vykonali jsme přiměřené technické, bezpečnostní a organizační opatření v souladu s požadavky a nařízeními platné legislativy. Všechny vaše osobní údaje v elektronické podobě jsou uložené na zabezpečených datových serverech.

 

JAK DLouHO VAŠE OSOBNí ÚDAJE UCHOVÁVáME

 

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi a uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu.

Osobní údaje, kterých uchovávání je nezbytné pro splnění všech našich povinností vyplývajících ze zákonného nařízení, musíme uchovávat po dobu stanovenou příslušným právním předpisem, a to bez ohledu na vámi udělený souhlas. Při daňových a účetních dokladech je zpravidla tato doba 10 let.

V případě marketingových aktivit nebo v jiných případech, na které jste nám udělili souhlas, uchováváme vaše údaje do doby odvolání vašeho souhlasu.

 

VAŠE PRÁVA

 

V SouVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNíCH ÚDAJů MÁTE několik PRÁV, KTeRÉ MůŽETE UPLATNIt:

 

právo kdykoliv odvolat váš souhlas se zpracovaním osobních údajů
právo doplnit nebo opravit osobní údaje
právo na přístup k údajům
právo na vymazání osobních údajů
právo na omezení zpracování
právo vznést námitku
právo na podání stížnosti
právo na přenos údajů

 

PRÁVO NA DOPLNěNí A OPRAVU

 

Pokud jsou vaše údaje nesprávně uvedeny, můžete je upravit přímo v nastaveních vašeho uživatelského účtu nebo nás můžete přímo kontaktovat na e-mailovou adresu info@it-monitoring.cz a požádat o jejich opravu a doplnění.

 

PřÍSTUP K ÚDAJům

 

Máte právo požádat nás o přehled údajů, které o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu je poskytujeme, jak dlouho je budeme uchovávat, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@it-monitoring.cz.

 

PRÁVO NA VYMAZáNí OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Máte právo požádat nás o vymazání vašich osobních údajů, které zpracováváme, a to v případě, že jsou splněné následující podmínky a netýká se to údajů, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury):

 

Osobní údaje už nejsou potřebné na účely, pro které byly získány a byli zpracované.
Odvoláte svůj souhlas, na základě kterého byli osobní údaje zpracované, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů.
Osobní údaje byli zpracované nezákonně.
Důvodem pro výmaz je splnění povinnosti podle zákona, osobitého předpisu nebo mezinárodní smlouvy.
Jde o osobní údaje osoby mladší 16 let.

 

PRÁVO NA Omezení zpracování

 

Máte právo požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů v následujících případech:
vznesení námitky proti platnosti osobních údajů, a to do doby, než se ověří jejich platnost,
zpracování vašich osobních údajů je nezákonné,
vaše osobní údaje už nepotřebujeme na účel zpracování, avšak vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obranu vašich právních nároků,
vznesení námitky proti předcházejícímu bodu se zpracováním vašich osobních údajů

 

PRÁVO NA VZNESENí NÁMITKY

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace, které je vykonané na základě našeho oprávněného zájmu včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Máte také právo vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů na účel přímého marketingu.

 

 

PRÁVO NA PODáNí StíŽNOSTI

 

Máte právo podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje byli zpracované v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 

 

 

SouBORY COOKIES

S Cílem ZABEZPEČIt řáDNé FUNGOVáNí TéTO WEBOVé stránky UKLáDÁME NěKDY NA VAŠeM ZAřízení MALÉ DaTOVÉ SouBORY, TZV. COOKIE. JE TO BěŽNÁ PRAXe VětŠINY VElKÝCH WEBOVÝCH stránek.

CO jsou SouBORY COOKIEs?

 

Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si webová stránka na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou e-mail, jazyk, filtrování, seřazení, vyhledávání, nakupování), takže je při další návštěvě stránky nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte opětovně zmiňovat.

 

 

jAK POUŽÍVáME SouBORY COOKIE?

 

Tyto webové stránky používají soubory cookies pro nezbytnou funkcionalitu webových stránek a statistických údajů o návštěvě web stránky.

 

 

jAK KONTROLOVAt SouBORY COOKIE

 

Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení – na podrobnosti se podívejte na stránce wikipedia.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webové stránky manuálně upravovat některé nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

 

 

jAK ODMítnout POUŽÍVáNí SouBORů COOKIE

 

Používání souborů cookie je možné nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá už v úvodním nastavení.

 

 

ANALYTICKÉ COOKIES

 

Tato stránka používá službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (Dále len "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies.

 

 

Služba Google Analytics je rozšířená o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:
- přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
- remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zobrazených produktů),
- rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických údajů).

 

Pro odmítnutí těchto cookies si můžete nainstalovat sw doplněk dostupný zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.